فصلنامه ها
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (ریتم و زمان)
دور نوزدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 76
پاییز 1394
قیمت: 100000 ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (دراماتورژی و سینما: پرورش فیلمنامه)
دور نوزدهم، شماره سوم، شماره مسلسل 75
تابستان 1394
قیمت: 100000 ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (مهدویت و سینمای آخرالزمانی)
دور نوزدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 74
بهار 1393
قیمت: 100000 ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (ویژه انقلاب، جنگ و مقاومت)
دور نوزدهم، شماره اول، شماره مسلسل 73
بهار 1392
قیمت: 100000 ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (ویژه سینما و تئاتر)
دور هجدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 72
زمستان 1391
قیمت: 100000 ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (ویژه وسترن)
دور هجدهم، شماره سوم، شماره مسلسل 71
پاییز 1391
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (ویژه مستند)
دور هجدهم، شماره اول و دوم، شماره مسلسل 69 و 70
بهار و تابستان 1391
قیمت: 100000 ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (مدل های ساختاری فیلمنامه)
دور هفدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 68
زمستان 1390
قیمت: 45000ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما (ویژه نامه جنایی - پلیسی)
دور هفدهم، شماره سوم، شماره مسلسل 67
تابستان و پاییز 1390
قیمت: 45000ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه 66 اقتصاد و سینما (فصلنامه تحقیقاتی در زمینه سینما)
دور هفدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 66
بهار 1390
قیمت: 45000ریال
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه سینمایی فارابی، شماره 65
ویژه تدوین
قیمت: 4500 تومان
مشاهده فهرست مطالب...
اقتباس ادبی در سینمای ایران
فصلنامه شماره 64
پاییز و زمستان 1388
قیمت: 32000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
ژانر(1)
فصلنامه شماره 63
پاییز 1387
قیمت: 32000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
انیمیشن
فصلنامه شماره 62
زمستان 1385
قیمت: 22000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فلسفه و سینما
فصلنامه شماره 61
پاییز 1385
قیمت: 22000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
سینمای مستند ایران
فصلنامه شماره 59 و 60
بهار و تابستان 1385
قیمت: 22000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه 58 ویژه ادبیات و سینمای امریکای لاتین
فصلنامه شماره 58
زمستان 1384
قیمت: 18000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه 57 ویژه روان‌کاوی و سینما
فصلنامه شماره 57
پاییز 1384
قیمت 18000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه 56 ویژه کودک و نوجوان
فصلنامه شماره 56
تابستان 1384 (انتشار این شماره همزمان با بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان)
قیمت: 18000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه 55 ژانر وحشت
فصلنامه شماره 55
بهار 1384
قیمت: 18000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه شماره 46
پائیز 1381
قیمت: 12000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه شماره 45
تابستان 1381
قیمت: 12000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه شماره 37
تابستان 1379
قیمت: 8000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه شماره 36
بهار 1379
قیمت: 8000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...
فصلنامه شماره 34
پاییز  1378
قیمت: 8000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...

فصلنامه شماره 31
زمستان  1377
قیمت: 8000 ریال
قطع: خشتی
مشاهده فهرست مطالب...

 

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir