فروش روزانه سال 1394

اسفند

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/12/29


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
من سالوادور نیستم

24 33 19,974,996,000
2

خبر خاصی نیست
69 0 2,932,332,000
3
در مدت معلوم
90 16 24,199,773,000
4

نزدیکتر

13 0 804,811,000
5
آزادی مشروط
27 0 383,284,000
6
پایان خدمت 27 0 182,134,000
7 کوچه بی نام 33 0 12,247,021,000
8 بیداری 35 0 751,273,000
9 توتول و راز صندوقچه 33 0 517,063,000
10
وروجکها 28 0 1,133,565,000
11 آدم باش 49 0 4,737,955,000
12 نقش نگار 42 0 1,841,600,000
13 بادیگارد 4 25 1,890,810,000
14 پنجاه کیلو آلبالو 4 26 1,560,134,000
15 ابد و یک روز 4 22 2,102,440,000
16 خشم و هیاهو 4 8 253,008,000
17 کفشهایم کو 2 10 86,770,000


بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/11/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
بیداری
31 6 729,873,000
2

خبر خاصی نیست
45 12 2,464,542,000
3
توتول و راز صندوقچه
29 5 470,293,000
4

در مدت معلوم
66 18 18,898,162,000
5
وروجکها

24 18 1,060,815,000
6
آدم باش 45 10 4,631,155,000
7 شکاف 49 0 5,037,540,000
8 نقش نگار 38 9 1,790,095,000
9 شاهزاده روم 97 0 14,391,638,000
10
شیفت شب 67 0 10,383,832,000
11 این سیب هم برای تو 82 0 6,054,297,000
12 کوچه بی نام
9 29 4,374,920,000
13
آزادی مشروط
3
15 135,770,000
14 پایان خدمت 3 10 34,293,000دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/10/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
ناهید
39 0 2,378,067,000
2

شیفت شب
61 7 9,951,387,000
3
حکایت عاشقی
21 0 671,062,000
4

این سیب هم برای تو
69 9 5,388,272,000
5
در مدت معلوم
36 20 10,933,632,000
6
جامه دران 53 0 7,976,774,000
7 پی 22
21 0 699,063,000
8 بچگیتو فراموش نکن 39 0 2,290,819,000
9 شاهزاده روم 75 17 13,784,263,000
10
پدر آن دیگری 46 0 4,528,521,000
11 بوفالو
21 0
276,177,000
12 شکاف
22
20
2,978,600,000
13 خبر خاصی نیست 15 13 554,710,000
14 آدم باش 15 22 1,656,935,000
15 توتول و راز صندوقچه 8 7 69,590,000
16 نقش و نگار 4 22 481,590,000
17 بیداری 1 7 7,890,000آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/09/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
چهارشنبه 19 شهریور
36 0 3,847,862,000
2

این سیب هم برای تو
39 13 1,966,072,000
3
ناهید
31 8 1,878,557,000
4

محمد رسول الله (ص)
106 0 64,146,876,000
5
شیفت شب
31 23 5,822,797,000
6
پدر آن دیگری
45 9 4,491,746,000
7 جامه دران 38 14 6,346,218,000
8 چهارشنبه خون به پا می شود 21 0 1,241,632,000
9 شاهزاده روم 45 23 10,255,771,000
10
بچگیتو فراموش نکن
17
17
1,115,502,000
11 حکایت عاشقی 6 6 184,470,000
12 در مدت معلوم 6 22 1,814,800,000


آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/08/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
قندون جهیزیه
79 0 10,850,240,000
2

چهارشنبه 19 شهریور

26 10 3,411,842,000
3
ماهی سیاه کوچولو

15 0 367,677,000
4

محمد رسول الله (ص)
82 23 58,895,623,000
5
دو دوست
37 0 1,772,878,000
6
پدر آن دیگری
26 18 2,796,029,000
7 عاشقها ایستاده می میرند
14 0 127,840,000
8 360 درجه 37 0 3,234,909,000
9 ارغوان
22 0
1,556,592,000
10 شاهزاده روم 18 29 4,171,703,000
11 جامه دران 11 21 1,987,005,000
12 چهارشنبه خون به پا می شود 11 16 729,432,000
13 این سیب هم برای تو 4 11 157,945,000
14 ناهید 4 8 273,177,000
15 شیفت شب 4 18 897,085,000مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/07/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
قندون جهیزیه
71 14 10,696,120,000
2

دلتنگیهای عاشقانه
36 10 1,234,305,000
3
محمد رسول الله (ص)
56 38 49,048,347,000
4

دو دوست

29 19 1,626,020,000
5
مزار شریف

43 9 1,885,848,000
6
دوران عاشقی 83 0 16,643,806,000
7 360 درجه
22 26 2,250,814,000
8 مردن به وقت شهریور 69 0 8,924,220,000
شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/06/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
قندون جهیزیه
42 21 7,957,530,000
2

محمد رسول الله (ص)

27 41 33,262,765,000
3
مردن به وقت شهریور
48 18 7,920,315,000
4

دوران عاشقی
55 15 14,917,590,000
5
عصر یخبندان
69 0 14,058,135,000
6
نهنگ عنبر 94 0 49,226,854,000
7 گینس 60 0 20,577,289,000
8 مزار شریف
14 17 536,371,000
9 دلتنگیهای عاشقانه 7 16 368,455,000


امرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/05/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
عصر یخبندان

56
15 13,110,475,000
2

نهنگ عنبر
90
26 48,362,390,000
3
گینس

56 27 20,161,934,000
4

از رئیس جمهور پاداش نگیرید
45 0 3,005,473,000
5
خداحافظی طولانی
27 0 984,912,000
6
دوران عاشقی
24
26
9,534,920,000
7 مردن به وقت شهریور 17 17 2,886,330,000
8 قندون جهیزیه 11 24 2,404,150,000تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/04/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
عصر یخبندان

26 27 7,322,125,000
2

نهنگ عنبر
60 26 35,520,920,000
3
گینس

26 30 13,708,465,000
4

آتیش بازی

41 0 5,829,643,000
5
از رئیس جمهور پاداش نگیرید
26 17 2,345,018,000
6
یاسین
21 0
178,486,000
7 قصه ها 48 0 6,448,280,000
8 عشق و جنون 26 0 184,567,000
9 دریا کنار 26 0 208,885,000
10 در دنیای تو ساعت چند است 41 0 5,204,286,000
11 اسب سفید پادشاه 34 0 1,553,455,000
12 خداحافظی طولانی 8 10 393,995,000


خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/03/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
قصه ها
46 9
6,348,950,000
2

عشق و جنون

24 6 179,027,000
3
ایران برگر
89
0
30,928,705,000
4

اسب سفید پادشاه
32
14 1,483,490,000
5
دریا کنار

24 7 200,975,000
6
آتیش بازی
32
21 5,015,361,000
7
در دنیای تو ساعت چند است
39
13
5,040,596,000
8
نهنگ عنبر
32
29
19,248,990,000
9 من دیگو مارادونا هستم 28
0
3,020,979,000
10 استراحت مطلق 76
0
12,250,629,000
11 رخ دیوانه 76
0
19,248,146,000
یاسین
2
10
35,860,000
اردی بهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/02/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
طعم شیرین خیال
55 0 4,608,244,000
2

روباه
42 0 806,524,000
3
ایران برگر
71
18 29,847,186,000
4

رخ دیوانه
71 8 18,954,827,000
5
استراحت مطلق
71 5 12,159,599,000
6
من دیگو مارادونا هستم

23 6
2,782,479,000
7
متل قو

20
0
349,200,000
8
قصه ها

16
12 3,683,160,000
9 در دنیای تو ساعت چند است 9 17 1,285,778,000
10 اسب سفید پادشاه 2 20 90,010,000
11 آتیش بازی 2 25 284,725,000
12 نهنگ عنبر 2 23 706,650,000فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1394/01/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
طعم شیرین خیال
40 12 3,882,575,000
2

روباه
33 12 688,942,000
3
ایران برگر
40 34 19,371,371,000
4

رخ دیوانه
40 29 12,595,784,000
5
استراحت مطلق
40 25 8,863,990,0001393


پر فروش ترين فيلم هاي سال 1393

تعداد فیلمهای اکران شده سال 1393 جمعا 58 فیلم بوده است

فایل اکسل فروش کل فیلمها در سال 1393
دانلود نسخه PDF دانلود نسخه PDF دانلود نسخه PDF
فایل PDF مرتب بر
اساس فروش کل
فایل PDF مرتب بر
اساس حروف الفبا
فایل PDF مرتب بر اساس
میانگین فروش روزانه
پر فروش ترين فيلم هاي سال 1393

ردیف نام فیلم
تعداد روز
فروش کل تهران
۱ شهر موشها 2
107 59,850,979,000
۲

طبقه حساس

134
33,941,491,000
۳ آتش بس 2
71
25,601,665,000

 

 


بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1393


ردیف نام فیلم
تعداد روز
میانگین فروش روزانه
۱ شهر موشها 2 107 559,354,944
۲

آتش بس 2

71
360,586,831
۳ ردکارپت 58
312,391,500


 

 

فایل اکسل فروش کل فیلمها در سال 1392
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir