فروش روزانه سال 1390

سال 90

خلاصه فروش روزانه فیلمهای در سال 1390

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل
 

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1390

ردیف  نام فیلم
 تعداد روز
 فروش کل تهران
1 ورود آقایان ممنوع 95 30,410,830,000
2
 

اخراجی های 3

 67
 22,722,370,000
3 جدایی نادر از سیمین  67
 20,813,760,000

 

بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1390

ردیف  نام فیلم
 تعداد روز
 میانگین فروش روزانه
1 اخراجی های 3  67 339,139,851
2
 

ورود آقایان ممنوع

 95
 320,114,000
3 جدایی نادر از سیمین  67
 310,653,134

اسفند

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/12/29

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 کنسرت روی آب
 32 0 1,007,686,000
2 چیزهایی هست که نمی دانی
 32 0 1,177,700,000
3 ساعت شلوغی
 32 0 1,323,554,000
4
 زمانی برای دوست داشتن  32 0 166,906,000
5 شب واقعه 50 0 344,480,000
6 قبرستان غیر انتفاعی
 32 0 1,624,096,000
7 مامان بهروز منو زد 32 0 786,380,000
8 شب
 29 0 924,569,000
9 اخلاقتو خوب کن 71 0 8,644,116,000
10 پرستوهای عاشق
 36 0 1,335,705,000
11 پسرکی با دوچرخه
 22 3 45,968,000
12 قلاده های طلا
 5 16 483,325,000
13 فیتیله و ماه پیشونی
 5 14 45,545,000
14 انتهای خیابان هشتم
 5 12 341,300,000
15 گشت ارشاد
 5 23 1,351,255,000
16 خصوصی 5 18 228,486,000

 

بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/11/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 کنسرت روی آب
 8 20 276,620,000
2 چیزهایی هست که نمی دانی
 8 8 173,890,000
3 ساعت شلوغی 8 21 379,494,000
4
 زمانی برای دوست داشتن  8 7 61,352,000
5 شب واقعه 28 5 307,660,000
6 قبرستان غیر انتفاعی
 8 21 393,255,000
7 مامان بهروز منو زد 30 10 762,790,000
8 شب
 5 14 136,870,000
9 اخلاقتو خوب کن 62 9 8,463,825,000
10 پرستوهای عاشق 12 19 595,835,000
11 اسب حیوان نجیبی است 62 0 8,300,945,000
12 درامتداد شهر 44 0 3,447,877,000
13 ما یک پاپ داریم 37 0 73,770,000
14 پایان دوم  30 0 240,076,000
15 گلچهره 42 0 107,432,000
16 پرنده باز 19 0 126,870,000
17 پاریس تا پاریس 18 0 222,642,000

 

 

 

دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/10/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 اسب حیوان نجیبی است 42
 15
 7,543,320,000
2 درامتداد شهر
 30
 16
 3,078,564,000
3 ما یک پاپ داریم
 29
 3 66,930,000
4
 شب واقعه 3 16 53,714,000
5 پایان دوم  16 10 189,084,000
6 مامان بهروز منو زد 9 23 251,035,000
7 گلچهره 37 1 96,032,000
8 اخلاقتو خوب کن 37 25 6,857,140,000
9 پرنده باز
 3 9 33,140,000
10 پیتزا مخلوط 59 0 3,490,686,000
11 33 روز
 27 0 211,430,000
12 خاک و آتش
 14 0 66,130,000
13 نفرین 34 0 378,923,000
14        

 

آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/09/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 تپلی 46
 0
 1,455,617,000
2 پیتزا مخلوط 39
 10
 3,047,361,000
3 راه آبی ابریشم 59
 0 2,977,775,000
4
 آسمان هشتم 15
 0
 23,825,000
5 یک حبه قند 66
 0
 8,925,795,000
6 دلقکها 25
 0
 278,070,000
7 سعادت آباد 66
 0
 10,245,552,000
8 پرتقال خونی 52
 0
 4,767,395,000
9 باغ قرمز 21 0
 157,920,000
10 شیش و بش
 75
 0
 12,199,291,000
11 اسب حیوان نجیبی است
 13 21 2,358,880,000
12 گلچهره 8 8 36,872,000
13 نفرین 8 7 94,234,000
14 اخلاقتو خوب کن
 8 25 1,253,090,000

 

 

 

آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/08/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 شکارچی شنبه 21
 0
 111,900,000
2 تپلی 34
 12
 1,055,834,000
3 زنان ونوسی مردان مریخی 69
 0
 8,469,576,000
4
 راه آبی ابریشم 34
 14
 2,178,622,000
5 یک حبه قند 41
 19
 6,944,888,000
6 مرگ کسب و کار من است  21
 0
 239,935,000
7 سعادت آباد 41
 17
 8,238,567,000
8 شیش و بش 74
 9
 12,186,904,000
9 خانواده ارنست
 21 0 125,060,000
10 پرتقال خونی
 27 22 3,183,625,000
11 باغ قرمز
 20 5 152,440,000
12 پیتزا مخلوط 13 24 1,443,456,000
13 دلقکها 13 10 188,090,000

 

 

 

مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/07/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 آلزایمر 48
 0
 1,653,337,000
2 اینجا بدون من 71
 0
 6,196,125,000
3 زنان ونوسی مردان مریخی 59
 10
 8,315,581,000
4
 زندگی با چشمان بسته  48
 0
 4,236,802,000
5 ندارها 48
 0
 2,496,403,000
6 شیش و بش 44
 18
 11,134,090,000
7 آژانس ازدواج 21 0 486,340,000
8 شکارچی شنبه
 11 9 74,390,000
9 یک حبه قند
 11 18 1,641,076,000
10 سعادت آباد
 11 25 2,721,330,000
11 مرگ کسب و کار من است  4 11 49,936,000
12 راه آبی ابریشم
 4 21 235,229,000
13 تپلی 4 15 79,745,000

 

 

شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/06/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 آقا یوسف 39
 0
 1,640,776,000
2 شبانه روزی 32 0 1,988,057,000
3 اینجا بدون من 69 6 6,145,565,000
4
 ورود زنده ها ممنوع 32 0 673,438,000
5 ورود آقایان ممنوع 95 0 30,410,830,000
6 پروانگی 18 0 70,610,000
7 سوت پایان 32 0 1,677,000,000
8 آلزایمر
 30 9 1,345,957,000
9 زنان ونوسی مردان مریخی
 30 24 5,463,860,000
10 زندگی با چشمان بسته  23 15 2,872,007,000
11 ندارها 23 20 1,443,031,000
12 شیش و بش
 16 31 5,723,095,000

 

 

مرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/05/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 آقا یوسف 38
 7
 1,631,261,000
2 قصه پریا 49 0
 3,067,485,000
3 اینجا بدون من 38
 14
 4,885,045,000
4 ورود آقایان ممنوع 66
 30
 27,608,615,000
5  سیزده 59 35
 0 1,753,917,000
6 شبانه روزی
 24 16 1,784,347,000
7 یوسف پیامبر
 15
 5 11,730,000
8 ورود زنده ها ممنوع
 17 17 501,983,000
9 پروانگی 17 7 69,075,000
10 سوت پایان
 17 14 1,086,230,000
         
         

 

 

تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/04/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 دختر شاه پریون 28
 0
 1,572,405,000
2 ورود آقایان ممنوع 38
 30
 17,760,165,000
3 جرم 47
 0
 5,124,770,000
4 فوتبالی ها 61
 0
 1,523,816,000
5 قصه پریا 38
 8
 2,800,360,000
6 پایان نامه 47
 0
 2,754,865,000
7  سیزده 59
 24 16 1,386,622,000
8 آقا یوسف
 10 20 582,002,000
9 اینجا بدون من
 10 15 1,213,865,000
         
         
         

 

 

خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/03/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1  شرط اول  26
 0
 820,330,000
2 فوتبالی ها 33
 4
 1,328,921,000
3 اخراجی ها 3 67
 0
 22,722,370,000
4 در شب عروسی 17
 0
 343,490,000
5 برف روی شیروانی داغ 53
 0
 1,682,826,000
6 جدایی نادر از سیمین  67
 0
 20,813,760,000
7 مرهم 46
 0
 2,455,385,000
8 جرم 26 14 3,824,130,000
9 پایان نامه
 26 20 1,904,370,000
10 دختر شاه پریون
 7 22 349,225,000
11 ورود آقایان ممنوع
 7 21 2,211,740,000
12 قصه پریا
 7 22 461,120,000

 

اردیبهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/02/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1  سه درجه تب 39 0 2,217,445,000
2 زنها شگفت انگیزند 40
 0
 1,242,775,000
3 خیابان بیست و چهار 27
 10
 863,010,000
4 اخراجی ها 3 64
 15
 22,674,405,000
5 یکی از ما دونفر 54
 0
 3,830,201,000
6 برف روی شیروانی داغ
 31 7 1,309,061,000
7 جدایی نادر از سیمین  64 14 20,683,140,000
8 مرهم 24 14
 1,564,880,000
9 در شب عروسی
 10 15 268,910,000
10 شرط اول  4 17 142,405,000
11 فوتبالی ها
 4 21 172,016,000

فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1390/01/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل


ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1  سه درجه تب 33 8 1,938,825,000
2 زنها شگفت انگیزند 34
 3
 1,115,805,000
3 اخراجی ها 3 34
 31
 17,819,245,000
4 یکی از ما دونفر 34
 9
 3,192,924,000
5 جدایی نار از سیمین  34
 31
 15,159,780,000
6 خیابان بیست و چهار
 1 14 20,630,000
7 برف روی شیروانی داغ
 1 7 14,106,000

 

 

سال 89

خلاصه فروش روزانه فیلمهای در سال 1389

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1389

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز فروش کل تهران
1 ملک سلیمان
 126
 15,947,968,000
2 پوپک و مش ماشاالله 67 9,069,208,000
3 پسر آدم دختر حوا
 80 8,972,890,000


بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1389

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز میانگین فروش روزانه
1 پوپک و مش ماشاالله 67
 135,361,313
2 ملک سلیمان 126 126,571,175
3 پسر آدم دختر حوا 80 112,161,125

 


کد خبر: 836    |    تاریخ و زمان انتشار: چهارشنبه ، ۲۴ فروردين ۱۳۹۰ ، ۰۷:۰۵
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir