فروش روزانه سال 1391

اسفند

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/12/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 من مادر هستم
 102
 0
 14,140,970,000
2 دزدان خیابان جردن 49
 0
 3,088,307,000
3 کریستال 30
 0
 973,220,000
4 پذیرایی ساده
 67
 0
 1,978,921,500
5 پله آخر 35
 0
 2,281,167,500
6 من و زیبا 66
 0
 1,817,008,000
7
 آدم آهنی 43
 0
 1,220,370,000
8 دوباره با هم
 56
 0
 1,012,325,500
9 یک سطر واقعیت 30
 0
 492,280,000
10 اینجا آخر دنیاست 29
 0
 210,950,000
11 عشق
 12 0
 46,430,000
12 رژیم طلایی
 8 14 288,487,500
13 تهران 1500
 8 19 615,680,000
14 حوض نقاشی
 8 21 753,987,500
15 رسوایی
 8 25 1,306,370,000
16 قاعده تصادف
 3 9 32,670,000

 

بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/11/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 من مادر هستم
 80
 6
 13,874,885,000
2 زندگی خصوصی آقا و خانم میم
 60
 0
 4,520,217,500
3 گیرنده
 37
 0
 859,975,000
4 من و زیبا
 44
 9
 1,309,873,000
5 یک عاشقانه ساده
 46
 0
 2,438,275,000
6 بی خود و بی جهت
 74
 0
 7,314,690,000
7
 پذیرایی ساده
 45
 6
 1,663,190,500
8 دوباره با هم
 34
 8
 775,985,500
9 دزدان خیابان جردن
 27
 19
 1,817,677,000
10 آدم آهنی
 21
 20
 556,867,500
11 کریستال
 8
 15
 212,470,000
12 پله آخر
 8 9
 565,897,500
13 یک سطر واقعیت
 8 9
 176,465,000
14 اینجا آخر دنیاست
 7
 6
 72,560,000
         
         

 

دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/10/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پنهان 68 0
 578,019,500
2 یکی می خواد باهات حرف بزنه  66 0
 3,288,670,000
3 من مادر هستم
 50
 16
 12,841,100,000
4 اختاپوس 75
 0
 5,058,791,000
5 زندگی خصوصی آقا وخانم میم 50 5 4,285,327,500
6 آینه های روبرو 66
 0
 1,707,752,000
7
 میگرن 59
 0
 782,735,000
8 یک عاشقانه ساده 36
 8
 2,195,010,000
9 یک فراری از بگبو 59
 0
 1,884,925,000
10 بی خود و بی جهت 50
 10
 6,653,800,000
11 گیرنده
 15 16 589,425,000
12 پذیرایی ساده  15 8 912,438,500
13 من و زیبا
 14 11 492,720,000
14 دوباره با هم
 4 16 155,510,000
         
         

 

آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/09/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پنهان 47 2
 543,814,500
2 یکی می خواد باهات حرف بزنه  54 5
 3,140,305,000
3 من مادر هستم
 23
 20
 8,831,510,000
4 اختاپوس 60
 17
 4,730,220,500
5 همبازی 51
 0
 282,830,000
6 زندگی خصوصی آقا وخانم میم
 23 16
 2,880,680,000
7
 سلام بر فرشتگان 38
 0
 778,527,000
8 آینه های روبرو 54
 4
 1,574,542,000
9 میگرن 47
 1 706,405,000
10 یک فراری از بگبو 47
 5
 1,707,800,000
11 بی خود و بی جهت
 23
 20
 3,991,540,000
12 تو و من  77
 0
 6,500,620,500
13 یک عاشقانه ساده 9 16 560,620,000
         
         
         

 

 

آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/08/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 همبازی 40 0
 273,076,000
2 آینه های روبرو 28
 10
 1,062,219,500
3 یکی می خواد باهات حرف بزنه  28
 20
 2,430,775,000
4 بوسیدن روی ماه 34
 0
 1,479,348,000
5 اختاپوس 37
 0
 3,968,101,500
6 من همسرش هستم 48
 0
 2,767,197,000
7
 بغض 34
 0
 1,877,044,000
8 سلام بر فرشتگان
 24 0
 717,406,500
9 تو و من  75
 9
 6,460,490,500
10 پیمان
 21
 0
 174,080,500
11 کلاه قرمزی و بجه ننه 74
 0
 33,070,477,000
12 پنهان
 21 12 392,239,500
13 میگرن
 21 6 451,205,000
14 یک فراری از بگبو
 21 22 1,063,200,000
         
         

 

 

مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/07/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 ضدگلوله 54
 0 6,007,765,000
2 کلاه قرمزی و بجه ننه 65
 24
 32,691,822,000
3 بی خدحافظی  40
 0
 2,997,290,000
4 تو و من  45
 14
 5,057,428,500
5 بغض
 25 15 1,582,764,000
6 من همسرش هستم 25 15 1,740,732,000
7
 بوسیدن روی ماه
 25 15 1,122,467,000
8 همبازی
 11 12 144,410,500
9 اختاپوس 11 30 908,709,500
         

 

 

 

شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/06/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 ضدگلوله 36
 20 5,269,135,000
2 کلاه قرمزی و بجه ننه 36
 37
 27,613,467,000
3 بی خدحافظی  36
 11
 2,896,880,000
4 شور شیرین 58
 0
 2,295,852,720
5 همه چی آرومه 45
 0 2,419,519,000
6 تو و من  16
 22 2,732,922,000
         
         

 

 

مرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/05/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پس کوچه های شمرون  42
 0
 1,725,134,500
2 همه چی آرومه 38
 5 2,292,589,000
3 آزمایشگاه 67
 0
 3,517,480,250
4 کیمیا و خاک 34
 0
 571,051,250
5 راه بهشت 32
 0
 295,198,000
6
  خوابم میاد  60
 0
 19,165,855,750
7 شور شیرین 51
 7 2,046,974,920
8 بدون اجازه 21
 0 534,315,250
9 پسرکی با دوچرخه
 2
 0 1,175,000
10 نامزد آمریکایی من
 18 0 260,393,000
11 ضدگلوله
 6 17 415,795,000
12 کلاه قرمزی و بجه ننه
 6 26 4,320,575,000
13 بی خدحافظی  6 16 557,925,000

 

 

 

تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/04/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پس کوچه های شمرون  39
 10
 1,692,419,500
2 روزهای زندگی 48
 0 2,325,987,500
3 آزمایشگاه 46
 9
 3,122,195,250
4 جرم هنری
 31
 0
 25,925,000
5  خوابم میاد  39
 31
 16,885,270,750
6
 قفس طلایی 21
 0
 415,481,750
7 کیمیا و خاک 31 6 550,159,850
8 شور شیرین
 24 14 812,532,429
9 بدون اجازه
 18 13 408,113,750
10 همه چی آرومه
 11 15 904,389,000
11 راه بهشت
 11 9 131,580,000
12 درخت زندگی
 3 4 3,300,000

 

 

خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/03/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 شبکه 26
 0
 1,019,433,500
2 روزهای زندگی 41
 4 2,263,337,500
3 آخرین سرقت 33
 0
 565,528,750
4 خنده در باران 33
 0
 1,255,590,000
5 نارنجی پوش  60
 0
 8,134,694,000
6
 عقاب 29
 0
 28,349,500
7 چک 40
 0 2,873,205,000
8 دوستی از جنس آتش
 16 0 119,055,000
9 آزمایشگاه 15 19 1,275,642,250
10 قفس طلایی
 14 12 295,799,250
11 پس کوچه های شمرون  8 20
 348,590,000
12  خوابم میاد  8 28 3,628,221,250
13 کیمیا و خاک
 1 8 11,910,000

 

اردیبهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/02/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 قلاده های طلا 61 0
 12,676,581,000
2 فیتیله و ماه پیشونی 47 

0

 2,268,552,000
3 سیب و سلما 20 0 111,152,500
4 نارنجی پوش  39 

12

 7,064,857,750
5 درخت زندگی 40 0
 173,655,500
6
 انتهای خیابان هشتم 54 0 6,887,454,000
7 چگونه میلیاردر شدم 23 0
 1,016,419,500
8 خنده در باران
 19 12 888,100,000
9 روزهای زندگی
 12 20 944,778,500
10 آخرین سرقت
 12 14 246,362,750
11 عقاب
 12 4 14,042,000
12 چک
 12 24 700,411,500
13 شبکه
 5 14 258,343,500

 

 

فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/01/31

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پسرکی با دوچرخه
 31 0
 52,950,500
2 قلاده های طلا
 36 

26

 11,003,416,000
3 فیتیله و ماه پیشونی
 36 18 1,877,115,500
4 انتهای خیابان هشتم
 36 15
 5,469,495,500
5 گشت ارشاد
 31 0
 15,336,425,000
6
 خصوصی 24 0
 3,067,596,000
7 درخت زندگی
 23 4
 116,699,000
8 نارنجی پوش  9 27 2,162,200,000
9 چگونه میلیاردر شدم
 5 16 170,528,500
10 سیب و سلما 2 9 10,057,500

 


 

 

 

 

سال 90

خلاصه فروش روزانه فیلمهای در سال 1390

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل
 

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1390

ردیف  نام فیلم
 تعداد روز
 فروش کل تهران
1 ورود آقایان ممنوع 95 30,410,830,000
2
 

اخراجی های 3

 67
 22,722,370,000
3 جدایی نادر از سیمین  67
 20,813,760,000

 

بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1390

ردیف  نام فیلم
 تعداد روز
 میانگین فروش روزانه
1 اخراجی های 3  67 339,139,851
2
 

ورود آقایان ممنوع

 95
 320,114,000
3 جدایی نادر از سیمین  67
 310,653,134

 

 

 
 
 
 
 
فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1391/12/30
 

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 من مادر هستم
 102
 0
 14,140,970,000
2 دزدان خیابان جردن 49
 0
 3,088,307,000
3 کریستال 30
 0
 973,220,000
4 پذیرایی ساده
 67
 0
 1,978,921,500
5 پله آخر 35
 0
 2,281,167,500
6 من و زیبا 66
 0
 1,817,008,000
7
 آدم آهنی 43
 0
 1,220,370,000
8 دوباره با هم
 56
 0
 1,012,325,500
9 یک سطر واقعیت 30
 0
 492,280,000
10 اینجا آخر دنیاست 29
 0
 210,950,000
11 عشق
 12 0
 46,430,000
12 رژیم طلایی
 8 14 288,487,500
13 تهران 1500
 8 19 615,680,000
14 حوض نقاشی
 8 21 753,987,500
15 رسوایی
 8 25 1,306,370,000
16 قاعده تصادف
 3 9 32,670,000

 

 

 

کد خبر: 1297    |    تاریخ و زمان انتشار: شنبه ، ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ ، ۱۱:۰۰
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir