فروش روزانه سال 1389

 

خلاصه فروش روزانه فیلمهای در سال 1389
دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1389

ردیف
نام فیلم
تعداد روز فروش  کل  تهران
1 ملک سلیمان
126
15,947,968,000
2 پوپک و مش ماشاالله 67 9,069,208,000
3 پسر آدم دختر حوا
80 8,972,890,000


بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1388

ردیف
نام فیلم
تعداد روز میانگین فروش روزانه
1 پوپک و مش ماشاالله 67
135,361,313
2 ملک سلیمان 126 126,571,175
3 پسر آدم دختر حوا 80 112,161,125

 

اسفند


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/12/29

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 نفوذی 75
0
2,308,976,000
2 خاله سوسکه 82
0
2,576,279,000
3 آدمکش 81
0
4,018,726,000
4 حوالی اتوبان 29
0
1,327,793,000
5 برخورد خیلی نزدیک 28 0
288,605,000
6 پرسه در مه 29
0
844,270,000
7
چراغ قرمز 81
0
4,469,744,000
8 استخوانهای بابام 29
0
223,307,000
9 کلانتری غیر انتفاعی 29
0
177,125,000
10 آتشکار 40
0
1,371,905,000
11 داماد خجالتی 40
0
2,075,465,000
12 زنها شگفت انگیزند
4 10 45,800,000
13 جدایی نار از سیمین 4 21 863,355,000
14 اخراجی ها 3
4 29 725,700,000
15 یکی از ما دونفر
4 11 111,620,000
16 سه درجه تب
3 13 55,690,000

 

 

بهمن


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/11/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 نفوذی 50
7
2,193,826,000
2 خاله سوسکه 57
13
2,266,682,000
3 ملک سلیمان 126
0
15,947,968,000
4 آدمکش 57
6
3,834,863,000
5 عروسک 35
0
922,908,000
6 عصر جمعه 53
0
480,690,000
7
خروس بی محل 32
0
440,265,000
8 عصر روز دهم 42
0
252,355,000
9 طبقه سوم 11
0
347,620,000
10 چراغ قرمز 57
7
4,333,784,000
11 آتشکار
15
20
451,977,000
12 داماد خجالتی 15
25
757,460,000
13 حوالی اتوبان
4
15
195,853,000
14 پرسه در مه
4
6
103,280,000
15 استخوانهای بابام
4
10
28,990,000
16 کلانتری غیر انتفاعی 4
8
25,280,000
17 برخورد خیلی نزدیک
3 13 37,240,000

 

 

دی


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/10/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 سن پطرزبورگ 80
0
7,310,949,000
2 دیگری
38
0
367,594,000
3 خاله سوسکه 30
20
1,251,820,000
4 آناهیتا 31
0
1,059,345,000
5 آدمکش
30 14 3,020,733,000
6 ملک سلیمان 103 13 15,636,268,000
7
عصر جمعه 32 5 356,025,000
8 فرود در غربت
14 0 19,190,000
9 خاطره 38 0 717,215,000
10 عصر روز دهم 32
4
231,795,000
11 طبقه سوم
30
4
267,180,000
12 چراغ قرمز
30
21
2,968,758,000
13 نفوذی   
23 17 1,323,888,000
14 عروسک   
23 15 673,590,000
15 خروس بی محل 9 18 165,210,000

 

 

آذر


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/09/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 سن پطرزبورگ 73
10
7,155,899,000
2 و آسمان آبی ... 39
0
263,240,000
3 دردسر بزرگ 42
0
1,782,955,000
4 خوابهای دنباله دار 43
4
294,210,000
5 ملک سلیمان 73
27
14,526,152,000
6 لطفا مزاحم نشوید 59
3
2,288,655,000
7
نخودی 72
3
905,485,000
8 بعد از ظهر سگی سگی 73 5 3,285,694,000
9 هرچه خدا بخواهد 57
0 2,577,545,000
10 آناهیتا 24 17
924,685,000
11 دیگری 17 8 265,334,000
12 خاطره 17 23 561,790,000
13 عصر جمعه
2 4 8,820,000
14 عصر روز دهم
2 14 15,875,000

 

 

آبان


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/08/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 سن پطرزبورگ 47
16
5,460,047,000
2 و آسمان آبی ... 33
5
245,020,000
3 دردسر بزرگ 33
17
1,590,325,000
4 شکلات داغ 34
0
1,167,525,000
5 ملک سلیمان 47
30
10,516,561,000
6 لطفا مزاحم نشوید 33
11
1,680,490,000
7
نخودی 47
7
735,825,000
8 بعد از ظهر سگی سگی 47
14 2,790,109,000
9 هرچه خدا بخواهد 33
16 2,216,025,000
10 خوابهای دنباله دار
19
10 147,550,000

 

مهر


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/07/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 یه جیب پر پول
47
0
3,835,098,000
2 یتیم خانه
61
0
332,790,000
3 افراطی ها
80
0 7,345,149,000
4 از ما بهترون 47
0
2,512,161,000
5 کارناوال مرگ
47
0
1,026,459,000
6 باد در علفزار می پیچد
33
0
134,765,000
7
فاصله 47
0
1,915,978,000
8 پسر آدم دختر حوا 80 0 8,972,890,000
9 یک اشتباه کوچولو 33 0 2,189,178,000
10 زخم شانه حوا
13 0 49,765,000
11 شکلات داغ
23 4 1,073,865,000
12 سن پطرزبورگ
17 19 2,009,067,000
13 ملک سلیمان 17 17 2,066,425,000
14 نخودی
17 7 177,810,000
15 بعد از ظهر سگی سگی 17 16 1,452,467,000
16 و آسمان آبی ...
3 5 16,400,000
17 دردسر بزرگ
3 23 223,440,000
18 لطفا مزاحم نشوید
3 17 211,565,000
19 هرچه خدا بخواهد
3 19 211,305,000

شهریور


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/06/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پسر آدم، دختر حوا 68
9
8,671,044,000
2 افراطی ها 68
10
7,227,472,000
3 ناسپاس 26
0
589,200,000
4 صبح روز هفتم 12
0
52,330,000
5 هفت دقيقه تا پاييز
75
0
4,367,219,000
6 مقلد شيطان 26
0
405,675,000
7
چهل سالگی 67
0
4,977,222,000
8 یتیم خانه 37
1
245,800,000
9 یه جیب پر پول
21 24 2,349,980,000
10 از ما بهترون 21 18 1,615,936,000
11 کارناوال مرگ
21 11 666,459,000
12 فاصله 21 18 1,056,400,000
13 یک اشتباه کوچولو
21 21 1,485,248,000
14 باد در علفزار می پیچد 8 8 26,420,000
15 زخم شانه حوا
1 5 3,750,000

 

مرداد


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/05/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 افراطی ها 40 28 6,298,813,000
2 پسر آدم، دختر حوا 40 27 7,207,064,000
3 لج و لجبازی 35 0 2,421,873,000
4 بيداری روياها 35 0 629,395,000
5 هفت دقيقه تا پاييز
68 6 4,310,114,000
6 کيفر 56 0 1,533,227,000
7
چهل سالگی 47 15 4,541,437,000
8 ناسپاس 19 13 434,730,000
9 مقلد شيطان 19 8 326,845,000
10 یتیم خانه
10 1 39,600,000
11 صبح روز هفتم
5 12 15,300,000

 

تیر


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/04/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 ازدواج در وقت اضافه
47
0
2,392,746,000
2 هفت دقيقه تا پاييز
37
11
3,625,686,000
3 دموکراسی تو روز روشن
60
0
6,288,118,000
4 شير و عسل
60
0
3,338,996,000
5 طلا و مس
60
0
4,129,199,000
6 موج سوم
20
0
40,215,000
7
کيفر 44
4
1,468,477,000
8 لج و لجبازی 23 16 1,969,948,000
9 بيداری روياها 16 9 392,390,000
10 چهل سالگی 16 15 1,716,243,000
11 پسر آدم، دختر حوا 9 23 1,001,920,000
12 افراطی ها 9 31 1,354,583,000

خرداد


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/03/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 آل 45
0
2,229,686,000
2 کودک و فرشته 29
0
23,615,000
3 پوپک و مش ماشااله 67
0
9,069,208,000
4 دختران 26
0
793,142,000
5 دموکراسی تو روز روشن 38
15
5,299,733,000
6 تسويه حساب 68
0
7,267,144,000
7
طلا و مس 38
17
3,529,562,000
8 چشم 77
0
159,920,000
9 هیچ
69
0
2,556,179,000
10 شير و عسل 45
8 3,184,141,000
11
ازدواج در وقت اضافه 25 18 1,735,054,000
12 کيفر 13 21 562,190,000
13 موج سوم 13 6 30,165,000
14 هفت دقيقه تا پاييز 6 26 667,755,000

اردیبهشت


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/02/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 هيچ
64
4
2,547,189,000
2 آل
29
7
2,085,761,000
3 پوپک و مش ماشااله 51
12 8,808,298,000
4 تسويه حساب
64
5
7,233,744,000
5 طهران تهران 55
0
2,583,180,000
6 چشم 62
1
142,400,000
7
بچه های نابغه 7
0
7,900,000
8 سلام بر عشق 48
0
3,427,534,000
9 کودک و فرشته 16 8
19,895,000
10 شير و عسل 16 31 2,154,611,000
11 دموکراسی تو روز روشن 9 25 
1,995,280,000
12 طلا و مس 9
15
919,475,000
13 دختران
3 15 134,230,000

فروردين


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/01/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 عيار 14
43
0
1,388,345,000
2 هيچ
35
14
1,933,840,000
3 به رنگ ارغوان
62
7
5,808,970,000
4 تسويه حساب
35
23
5,198,230,000
5 طهران تهران
35
12
2,001,810,000
6 چشم
33
1
87,060,000
7 سلام بر عشق
35
22
2,930,671,000
8
پوپک و مش ماشااله
21
30
4,778,303,000
9 بچه های نابغه
3
1 4,320,000

سال 1388


خلاصه فروش روزانه فیلمهای در سال 1388
دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1388

ردیف
نام فیلم
تعداد روز فروش  کل  تهران
1 اخراجی های 2
79
37,575,144,000
2 درباره الي
99 11,570,457,000
3 دو خواهر
90 9,692,213,000


بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1388

ردیف
نام فیلم
تعداد روز میانگین فروش روزانه
1 اخراجی های 2
79
475,634,734
2 به رنگ ارغوان
31 137,423,871
3 نيش زنبور
72 125,680,903


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1389/12/29

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 نفوذی 75
0
2,308,976,000
2 خاله سوسکه 82
0
2,576,279,000
3 آدمکش 81
0
4,018,726,000
4 حوالی اتوبان 29
0
1,327,793,000
5 برخورد خیلی نزدیک 28 0
288,605,000
6 پرسه در مه 29
0
844,270,000
7
چراغ قرمز 81
0
4,469,744,000
8 استخوانهای بابام 29
0
223,307,000
9 کلانتری غیر انتفاعی 29
0
177,125,000
10 آتشکار 40
0
1,371,905,000
11 داماد خجالتی 40
0
2,075,465,000
12 زنها شگفت انگیزند
4 10 45,800,000
13 جدایی نار از سیمین 4 21 863,355,000
14 اخراجی ها 3
4 29 725,700,000
15 یکی از ما دونفر
4 11 111,620,000
16 سه درجه تب
3 13 55,690,000

 

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir