فروش روزانه سال 1388

خلاصه فروش روزانه فیلمهای در سال 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1388

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز فروش  کل  تهران
1 اخراجی های 2
 79
 37,575,144,000
2 درباره الي
 99 11,570,457,000
3 دو خواهر
 90 9,692,213,000

 

بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1388

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز میانگین فروش روزانه
1 اخراجی های 2
 79
 475,634,734
2 به رنگ ارغوان
 31 137,423,871
3 نيش زنبور
 72 125,680,903

اسفند

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1388/12/29

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 عيار 14 35
 3 1,354,737,000
2 به رنگ ارغوان
 31 11 4,260,140,000
3 حلقه های ازدواج
 64 0 6,244,690,000
4 به کبودی ياس 14 0 16,170,000
5 حيران
 22 0 87,350,000
6 محافظ
 27 0 213,973,000
7 دختر ميليونر
 54 0
 2,524,837,000
8
 هر شب تنهايی
 65 0 3,439,539,000
9 شاعر زباله ها
 27 0 216,010,000
10
 هيچ 4 18 80,590,000
11
 تسويه حساب 4 24 235,324,000
12
 طهران تهران 4 17 61,820,000
 13 سلام بر عشق 4 24 168,860,000
 14 چشم 3 1 2,820,000

بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1388/11/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 دختر ميليونر
 50 4 2,486,967,000
2 هر شب تنهايی
 41 10 3,016,049,000
3 محاکمه در خيابان
 72 0 5,809,058,000
4 شبانه
 26 0 487,408,000
5 18-
 23 0 258,600,000
6 تاکسی نارنجی 28 0 659,911,000
7 نيش زنبور
 72 0
 9,049,025,000
8 حلقه های ازدواج
 40 21 4,794,879,000
9 شب حورا
 11 2 22,644,000
10 حيران
 11 6 67,850,000
11 به کبودی ياس
 10 5 11,145,000
12 پنجمين سوار سرنوشت
 13 3 75,236,000
13 عيار 14
 7 20 387,646,000
14 به رنگ ارغوان
 3 27 719,939,000
15 شاعر زباله ها
 3 6 9,575,000
16 محافظ
 3 10 31,920,000
 

دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1388/10/30

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 ماجرای اينترنتی 30 0 111,086,000
2 خواب ليلا 23 0 545,902,000
3 چهره به چهره 36 0 65,315,000
4 نيش زنبور 66 10 8,949,623,000
5 تنهادوبارزندگي مي کنيم 31 6 295,058,000
6 کتاب قانون 91 0 8,671,030,000
7 محاکمه در خيابان 66 7
 5,748,633,000
8 تاکسی نارنجی 22 8 581,492,000
9 تردست
 23 0 644,400,000
10 استشهادي براي خدا
 30 0 97,695,000
11 شکار روباه 23 0 323,563,000
12 دختر ميليونر
 24 14 1,451,950,000
13 شوريده
 21 0 204,555,000
14 شبانه
 22 0 817,663,000
15 18- 22 7 252,300,000
16 هر شب تنهایی
 15 22 1,339,360,000
17 حلقه های ازدواج 14 25 1,829,898,000

 

آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران در آذر ماه سال 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 دو خواهر 90 0 9,692,213,000
2 چهره به چهره 33 1 64,380,000
3 نيش زنبور 41 25 7,735,330,000
4 پنالتی 25 0 39,910,000
5 کتاب قانون 75 10 8,513,440,000
6 محاکمه در خيابان 41 15 5,156,057,000
7 آقای هفت رنگ 49 0
 3,268,589,000
8 ماه وش 27 0 165,672,000
9 خواب لیلا
 20 15 509,902,000
10 شکار روباه
 20 10 298,712,000
11 تردست
 13 20 505,771,000
12 ماجراهای اينترنتی 6 7 30,105,000
13 استشهادی برای خدا 6 6 16,630,000
14 تنها دوبار زندگی می کنيم 6 6 43,945,000
15 آنسوی رودخانه 5 4 2,720,000

 

آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران در آبان ماه سال 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 دو خواهر 66 10 9,050,305,000
2 زندگی شیرین 62 0 6,937,635,000
3 تردید 55 0 2,174,354,000
4 بی پولی 62 0 7,467,729,000
5 کتاب قانون 45 14 5,974,773,000
6 خانه روشن 21 0 60,260,000
7 آقای هفت رنگ 32 19 2,558,690,000
8 صداها 27 0 387,005,000
9 شکوفه های گيلاس 4 0 1,375,000
10 نيش زنبور 11 25 2,316,747,000
11 محاکمه در خيابان 11 22 1,592,193,000
12 چهره به چهره
 4 12 19,760,000
13 پنالتی 3 6 6,000,000
14 ماه وش
 3 15 18,019,000

مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران در مهر ماه سال 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 دو خواهر 36 22 6,796,190,000
2 زندگی شیرین 36 19 5,364,377,000
3 تردید 36 4 2,030,024,000
4 یک وجب از آسمان 35 2 285,165,000
5 بی پولی 36 12 6,380,954,000
6 کتاب قانون 15 20 1,839,502,000
7 خانه روشن 2 2 3,290,000
8 آقای هفت رنگ 2 23 165,240,000
9 صداها 1 4 8,955,000

شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران در شهریور ماه 1388
دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 دلخون 46 0 2,991,246,000
2 کیش و مات 46 0 4,466,850,000
3 خاک آشنا
 46 0 1,443,655,000
4 پسرتهرونی 78 0 9,388,453,000
5 دره الاه
 38 0 21,590,000
6 خروس جنگی 95 0 8,916,035,000
7 چشمک 39 0 2,891,193,500
8 درباره الی 99 0 11,570,457,000
9 پستچی سه باردرنمی زند 45 0 3,898,856,000
10 امشب شب مهتابه 95 0 2,567,895,000
11 دو خواهر
 7 22 1,835,479,000
12 زندگی شیرین
 7 24
 1,423,111,000
13 تردید
 7 13
 431,715,000
14 یک وجب از آسمان
 7 12
 32,770,000
15 بی پولی
 7 24
 1,607,037,000

مرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران در مرداد ماه 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 امشب شب مهتابه 74 2 2,509,057,000
2 هرچه تو بخواهی 79 0 678,258,000
3 پسر تهرونی
 57 10
 8,026,775,000
4 خروس جنگی 74 15 8,253,483,500
5 درباره الی 78 7 11,121,927,000
6 دره الاه 25
 1 13,990,000
7 دلخون 25 16 1,909,559,000
8 کيش و مات 25 21 2,622,086,000
9 خاک آشنا 25 8 989,472,000
10 پستچی سه باردرنمی زند 24
 20 2,451,818,000
11 چشمک 18 21 1,611,104,000
         
         
         
         
         
         

تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران در تیر ماه 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 امشب شب مهتابه 43 12 2,101,829,000
2 هرچه تو بخواهی 43 5 601,375,000
3 پسر تهرونی
 26 25 4,286,290,000
4 خروس جنگی 43 23 5,450,522,000
5 گوآنتانامو
 8 0 3,275,000
6 درباره الی 47
 21 9,312,470,000
7 پاتو زمين نذار 42 0 1,227,453,000


خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران در خرداد ماه 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 اخراجی ها 2  79 0 37,575,144,000
2 وقتی همه خوابیم
 80 0 3,281,634,500
3 پاتو زمين نذار
 37 7 1,203,742,000
4 کینه 2 83 0 261,975,000
5 سوپر استار
 79 0 8,705,427,000
6 آخرين ملکه زمين 40 0 150,690,000
7 کلبه 18 0 510,370,000
8 حریم  38 0 1,459,830,000
9 در ميان ابرها 18 0 38,896,000
10 درباره الی
 16 25 3,135,205,000
11 امشب شب مهتابه
 12 21 492,043,000
12 هرچه تو بخواهی 12 14 158,715,000
13 خروس جنگی 12 21 737,083,000

اردیبهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران در اردیبهشت ماه 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 اخراجی ها 2  63 28 36,324,810,000
2 وقتی همه خوابیم
 64 5 3,223,967,000
3 سوپر استار
 63 15 8,076,150,000
4 بیست
 61 0 2,549,770,000
5 کینه 2
 70 1 248,025,000
6 آخرين ملکه زمين 29 5 91,924,000
7 حریم  22 14 983,940,000
8 پاتو زمين نذار 9 18 531,611,000
9 کلبه 2 12 51,660,000
10 در ميان ابرها 2 7 5,665,000

فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران در فروردین ماه 1388

دانلود نسخه PDFدانلود نسخه اکسل

ردیف
 نام فیلم
 تعداد روز تعداد سینما فروش  کل  تهران
1 اخراجی ها 2  33 29 27,018,321,000
2 وقتی همه خوابیم
 34 18 2,245,003,000
3 سوپر استار
 33 25 5,052,943,000
4 بیست
 33 17 1,995,805,000
5 کینه 2
 41 1 172,575,000

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir