مهدی پیماندار
خزانه دار

خیابان جمهوری - خیابان سی تیر - شماره 59
1135817113

66705454
66720750

info [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir