مدیران بنیاد
# نام جایگاه و مقام
1 علیرضا تابش مدیرعامل
2 محمدرسول صادقی مشاور و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی
3 مهدی پیماندار خزانه دار
4 مسعود احمدیان معاون فرهنگی و پژوهشی
5 امیر اسفندیاری معاونت امور بین الملل
6 محسن شمس معاونت بازرگانی و پشتیبانی تولید
7 ناصر باکیده مدیر امور جشنواره ها
8 مهدی شکری آذر مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
9 محمدعلی بیگی مسئول سایت
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir