وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مظلوم است

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مظلوم است

رئيس سازمان سينمايي ارائه تعريف صحيحي از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جامعه را يکي از مهمترين وظايف روابط عمومي هاي اين وزارتخانه دانست.
به گزارش روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري، محمد مهدي حيدريان که در نشست شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حضور داشت اين وزارتخانه را مظلوم دانست و گفت: در شرايط فعلي به دليل عدم توافق و عدم ايجاد مفاهمه نسبت به تعريف وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عدم تبيين حوزه هاي مسئوليت مشترک با ساير سازمان هاي درون نظام که در موضوع فرهنگ کار مي کنند، نگاه ها نسبت به موضوع فرهنگ سطحي شده، درنتيجه انتظارات غير صحيح و غير قابل تحقق از وزارتخانه ايجاد شده است.
وي با بيان اينکه مخاطبين ما دو دسته هستند، بيان کرد: دسته اول مردم هستند که گرفتارهمين آفت شده اند و اين عدم تبيين ها موجب مي شود تا نتوانيم تعامل پيش برنده و مثبت با آنها ايجاد کنيم و دسته دوم ساير مسئولين يعني کسانيکه مسئوليت هاي ديگري دارند هستند. کسانيکه مصرف کننده رفتار فرهنگي مردم هستند و يا نيازها وبرنامه هايي دارند که باعث تغييرات نگرشي، رفتاري و فرهنگي مردم بدون اينکه خودشان متوجه باشند مي شوند.
حيدريان شناخت از تاثيرات عملکردي حوزه هاي مختلف بر حوزه فرهنگ را ضروري دانست و گفت: بايد با اطلاع رساني سهم ايجاد وضعيت هاي فرهنگي را توسط ساير دستگاه ها هم براي خود آن دستگاه و هم براي مردم مشخص کنيم.
وي با بيان اينکه فرهنگ موضوع بسيطي نيست، افزود: فرهنگ مقوله اي مرکب، چند وجهي و پيچيده است . يکي از المان هايي که ما هميشه در فرهنگ مي بينيم و نسبت به آن انتظار داريم، رفتار مردم است. رفتار يک امر متقابل است يعني عمل مردم نسبت به پديده ها ، جامعه و افراد که خود اين موضوع فرهنگ را مي سازد .
رئيس سازمان سينمايي يکي از شاخصه هاي فرهنگ را رفتار دانست و گفت: اگر ما اينگونه به آن نگاه کنيم، ميزان پيچيدگي مقوله فرهنگ مشخص مي شود و با رسيدن به تعريف درستي از مقوله فرهنگ وزارت خانه اي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که مي خواهد نقش جدي در نظام در حوزه فرهنگ ايفا کند انتظار آن انتظار منطقي، شدني و کارشناسانه اي خواهد شد. اين قدم اول است که اگر نتوانيم آنرا شفاف کنيم مانند الان به وزارتخانه ظلم خواهد شد. روابط عمومي ها که در حوزه هاي مختلف فعاليت مي کنند بايد تصوير و فهم صحيحي را از موضوع و وظايف حوزه خود به مردم ارائه دهند.
وي ادامه داد: فرهنگ يک مجموعه از شاخصه ها و پارامترهاي مختلفِ در تعامل بايکديگر است که از قالب ها و روش ها و فعاليت در حوزه هاي مختلف باعث شکل دادن يک کار فرهنگي مي شود. بنابراين هم افزايي، مربوط بودن و تاثير متقابل در حوزه هاي مختلف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ابتدا بايد خود را در روابط عمومي ها نشان بدهد. روابط عمومي ها بايد نسبت به ساير حوزه ها شناخت پيدا کنند و حرکت و انجام ماموريت آنها با توجه و درنظر گرفتن تعامل و تاثير مستمر حوزه هاي مختلف وزارتخانه بر يکديگر باشد .
رئيس سازمان سينمايي خاطرنشان کرد: روابط عمومي ها به عنوان پيشاني ارتباط ما با رسانه ها و رسانه ها به عنوان پيشاني ايجاد شناخت و آگاهي صحيح نسبت به موضوعات مختلف و فعاليت هاي وزارت ارشاد، بايد تلاش کنند سطح آگاهي مردم و سطح توقع کارشناسانه آنها را بالا ببرند.
حيدريان با بيان اينکه ارتقاء فرهنگ و هنر در گرو داشتن مخاطبيني است که از فهم و درک تخصصي بالايي در حوزه هاي مختلف هنري برخوردار باشند اظهار کرد: اگر منتقدين ارشد و متخصص به اطلاعات روز داشته باشيم هنر رو به تعالي خواهد بود. تا منتقد تخصصي در رشته هاي خاص نداشته باشيم که آگاه به روز و تکنيک هاي روز باشند، نمي توانيم انتظار داشته باشيم که هنرمند يک راه و روش و مسير رو به جلو را طي کند. وظيفه ديگر روابط عمومي ها اين است که منتقدين را در چنين مسيري قرار دهند و اين انتظار را از آنها ايجاد کنند.
وي با بيان اينکه در روابط عمومي ها نبايد منفعل و منتظر باشيم، گفت: ما نبايد منفعل سوالات بيرون و يا منتظر شويم غيرمستقيم درباره مطلبي اجبارا اطلاع رساني کنيم. حق مردم است که نسبت به فعاليت ها آگاهي پيدا کنند . بسياري از فعاليت هايي که درون مجموعه وزارتخانه و حوزه هاي مرتبط اتفاق مي افتد ايجاد اميد، نشاط و زمينه بهبود فضاي کار مي کند و اين موارد بايد اطلاع رساني شوند .اگر روابط عمومي ها تشخيص درست و اطلاع به موقع از اتفاقات نداشته باشند و نتوانند تشخيص بدهند که اطلاعات به چه ميزان در راستاي نيازهاي مردم و جامعه است، نمي توانيم به اهدافمان برسيم.
حيدريان همچنين خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شرايط فعلي برخي روزنامه هايي که بيشتر فعاليت سياسي دارند و خبرنگارهايي که در آن حوزه کار مي کنند بيشتر حول نامرادي ها و مسائل و اخباري که کمي به نااميدي در حوزه هاي اقتصادي مي انجامد توجه مي کنند درحاليکه امروز در سينما شاهد فعاليت همه جانبه، رو به رشد و مثبت در اغلب شاخه هاي اقتصادي سينما هستيم. وقتي مي گوييم اقتصاد يعني ايجاد شغل. در سينمايي که کل موجودي سالن هايش سيصد و اندي بوده، در سال گذشته نزديک به 100 سالن اضافه شد و امسال هم 100 سالن ديگر اضافه مي شود. همه اينها به ايجاد شغل و جذب سرمايه در حوزه فرهنگ مي انجامد.
وي ادامه داد: اين يعني ايجاد رونق در توليدات فرهنگي و اينکه امکان تماس مردم با محصولات فرهنگي بيشتر شود که اين امر به ارتقاء فرهنگي کمک مي کند و موجب مي شود تا سرمايه هاي بيشتري به حوزه فرهنگ جلب شود و سرمايه گذارها اميد پيدا کنند که مي توانند در حوزه فرهنگ کار اقتصادي انجام دهند. همه اين عوامل موجب مي شود جامعه سير رو به آرامش، تفاهم بيشتر و ظرفيت سازي براي مقابله با سختي ها را پيدا کند که اتفاقي مثبت و دستاوردي براي فرهنگ کشور است که توسط بخش خصوصي و دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر بوجود آمده است. روابط عمومي ها در حوزه فرهنگ و هنر بايد اين موارد را به دقت پيگيري و هدفمند دنبال کنند و به تاثير اين اخبار در بهبود حال جامعه واقف باشند.
رئيس سازمان سينمايي در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال يکي از مديران روابط عمومي حاضر درباره ايجاد امکان فيلم ديدن در شهرهاي فاقد سينما نيز گفت: روابط عمومي بايد با نيازسنجي و تاثيرسنجي اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي سوالي بپرسد که هم جهت دهنده باشد و هم مطالبه بهبود وضعيت کند. مانند سوالي که مطرح شد. يعني واقف هستيم داشتن سالن و آمدن مردم به سالن ها و با هم و در جمع ديدن فيلم ها به چه ميزان در تامين امنيت رواني و اجتماعي جامعه موثر است. در هيچ کشوري سالن سينما و سينما در همه شهرها وجود ندارد زيرا در سينما و سالن ها، فيلم ديدن لازمه اش مثبت بودن معادله اقتصادي است يعني بستگي به درآمد، تعداد جمعيت، نوع گذران اوقات فراغت دارد که يک شهر را مناسب يا نامناسب براي داشتن سينما مي کند. ممکن به شکل ديگري هم شرايط فيلم ديدن فراهم شود اما مزايايي که دسته جمعي فيلم ديدن دارد لازمه اش اين است که برخي از پارامترهاي لازم را داشته باشد.
وي افزود: با تدبيري که داشتيم پوشش شهرهايي که به برخي از اين شاخص ها امتيازشان به حد نصاب نمي رسد را از طريق سينما سيار تامين کنيم. ساخت سينما سيار از سال گذشته در ايران شکل گرفته و توليد آن ادامه دارد همکاران انجمن سينماي جوان را براي ارائه خدمات تخصصي تر به کمک طلبيديم و تا به امروز نتيجه خوب و مثبتي گرفتيم و مردم و صاحب فيلم و کسانيکه خدمت را ارائه مي کنند راضي بودند. در کنار اين روش ارگان هايي داريم که در شهرهاي مختلف صاحب سابقه هستند و به عنوان مثل کتابخانه عمومي و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان که سالن هاي اجتماعات چند منظوره دارند. با توافقي که با مديران ارشد آنها داشتيم قرار شد برخي از سالن ها را که قابليت استفاده به صورت سينماي ثابت دارند را شناسايي کنيم. کارگروهي تشکيل شده که بعد از شناسايي آنها تجهيز خواهد شد . پيش بيني مي کنم امسال بيش از 10 تا 20 مورد از اين سالن ها به بهره برداري خواهند رسيد و با اين کيفت بخش ديگري از شهرها تحت پوشش قرار مي گيرند.
معاون وزير درباره شفاف سازي اطلاعات در سازمان سينمايي که رتبه اول را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته است نيز توضيح داد: اساسا اعتقاد ما اين است که در حوزه فرهنگ اثربخشي رابطه مستقيم با صداقت دارد و صداقت يکي از عوامل اصلي ايجاد شفافيت درعمل است به همين جهت بنا را بر اين گذاشتيم که کاملا شفاف عمل کنيم .حوزه ما حوزه اي است که در قالب حمايت ها منجر به ايجاد زيرساخت ها يا محصولات مي شود بنابراين در اين دو حوزه با حمايت هايمان بايد رونق فرهنگي ايجاد کنيم و باعث افزايش ارائه خدمات فرهنگي به مردم شويم. البته عاداتي ممکن است وجود داشته باشد که از برخي کسب اطلاعات بخواهند به منظورهايي که لزوما فرهنگي نيست استفاده شود. ما تلاش مي کنيم نشان دهيم صادق هستيم و اعتماد مردم را جلب کنيم به همين جهت از دادن اطلاعات به گونه اي که حاشيه جديدي ايجاد کند پرهيز مي کنيم.
حيدريان ادامه داد: به عنوان مثال، اگر سوالي بود که متقاضي اطلاعات 4 سال را مي خواست ما اطلاعات همه سال هاي موجود را ارائه مي دهيم. البته در آينده نزديک به سرعت به سمت دولت الکترونيک مي رويم که نيازي به سوال نيست، همه اقدامات را در لحظه بر روي سايت ها و سامانه هاي مختلف قرار مي دهيم تا مردم مطلع شوند و ما از نظراتشان استفاده کنيم.
نشست هاي دوره اي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که از زمان حضورهمايون اميرزاده رئيس جديد مرکز روابط عمومي اين وزارتخانه تشکيل شده است در هر جلسه ميزبان يکي از مديران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->