معاونان سازمان سينمايي منصوب شدند

معاونان سازمان سينمايي منصوب شدند


رييس سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري با صدور احکامي مديران سينمايي کشور را در دوره جديد معرفي کرد و همگي آنان را مسئول طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه محور سينماي ايران دانست.

به گزارش روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري ، محمد مهدي حيدريان در اين احکام ضمن تأکيد بر نقش سينماي حرفه اي،برهمياري و کمک به توانمند شدن بخش خصوصي تاکيد کرده و اضافه کرده است؛نياز سينماي امروز ايران تعامل درون و بيرون سينما در جهت کسب سهم از بازار تصويري دنياست.

رييس سازمان سينمايي با تقدير از \"حبيب ايل بيگي\" معاون سابق ارزشيابي و نظارت،\" ابراهيم داروغه زاده\" را به عنوان \" معاون ارزشيابي و نظارت\" منصوب کرد.

متن حکم صادر شده به اين شرح است:
\"جناب آقاي دکتر ابراهيم داروغه زاده؛نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي در مديريت امور فرهنگي و هنري،به موجب اين حکم به عنوان\" معاون ارزشيابي و نظارت\" منصوب مي شويد؛ صيانت از ارزشهاي فرهنگي ايراني اسلامي ،استقرار روشهاي متناسب براي توليد آثار ارزشمند ،تقويت فضاي تعامل و اعتماد متقابل با فيلم سازان،حرکت به سمت استقرار نظام حرفه اي در حوزه توليد و پخش فيلم،زمينه سازي براي توليد آثار با مضامين متنوع و ژانرهاي مختلف،ايجاد موسسات تخصصي براي طراحي و توليد مضمون و محتواي سينمايي ،صيانت از حقوق پديد آورندگان و مالکان آثار،تامين شرايط ورود هنرمندان جوان و خلاق به عرصه فيلم سازي،ايجاد فضاي امن براي سرمايه گذاري،از جمله اولويت هايي است که انتظار دارد تا با همکاري و تعامل موثر با مراکز شرکت ها ،تشکل ها و صنوف و با جلب همکاري نهادهاي مرتبط انجام گيرد؛توفيقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.\"
همچنين ، با تقدير از \" نصرت اله مرادي\" ، \"رمضانعلي حيدري خليلي\" به عنوان \" معاون توسعه مديريت و منابع\" منصوب شد.

در متن حکم\"رمضانعلي حيدري خليلي\" آمده است:
\"جناب آقاي حيدري خليلي؛ نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي در مديريت امور فرهنگي و هنري، به موجب اين حکم به عنوان \" معاون توسعه مديريت و منابع\" منصوب مي شويد؛بهره گيري از تمام ظرفيت ها و سرمايه انساني متخصص و روز آمدي نظام برنامه ريزي،اداري و مالي ، ارتقاي سطح معيشتي و رفاهي کارکنان، توجه به منافع و مصالح و پشتيباني همه جانبه از اجراي برنامه ها و پايش عملکردي سازمان،تعامل فعال باسازمان برنامه و بودجه و ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان و راه اندازي دبيرخانه جامع موسسات تابعه، از جمله اولويت هايي است که انتظار دارد تا با همکاري و تعامل موثر با حوزه هاي مربوط در سطوح سازمان و وزارتخانه انجام گيرد؛توفيقات روز ا فزونتان را از خداوند متعال خواستارم.\"
\"محمود اربابي\" نيز به عنوان \" معاون توسعه فناوري و مطالعات سينمايي\" منصوب شد تا مأموريت تامين نيازهاي آموزشي و پژوهشي سينماي ايران را در کنار مأموريت هاي مهم ديگر به سرانجام برساند.

در متن حکم\"محمود اربابي \" آمده است:
\"جناب آقاي دکتر محمود اربابي؛نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي در مديريت امور فرهنگي و هنري،به موجب اين حکم به عنوان \" معاون توسعه فناوري و مطالعات سينمايي\" منصوب مي شويد؛برنامه ريزي و بهره گيري از کليه ظرفيت هاي موجود براي تامين نيازهاي آموزشي و پژوهشي سينماي ايران، استاندارد سازي و توسعه فناوري و زيرساخت هاي سينمايي،ارتباط فعال با مراکز علمي،پژوهشي،دانشگاهي و حوزوي،تقويت بخش خصوصي فعال در حوزه آموزش و پشتيباني فني سينمايي،از جمله اولويت هايي است که انتظار دارد تا با همکاري و تعامل موثر با مراکز فعال در اين بخش و با جلب همکاري و حمايت نهادهاي مرتبط انجام گيرد؛توفيقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.\"

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->