بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 25 آذر 1398

گزارش تصویری دیدار هیئت روسی با مدیران بنیاد سینمایی فارابی

گزارش تصویری دیدار هیئت روسی با مدیران بنیاد سینمایی فارابی