بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 04 تیر 1402

برگزاری نخستین نشست زن و سینمای بین الملل در بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: الهه کریمی