بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 12 اسفند 1401

مراسم اعطای پروانه صلاحیت فیلم‌اولی‌ها در بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: الهه کریمی