بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 20 بهمن 1401

نمایش ویژه «کاپیتان» برای کودکان و نوجوانان در فارابی

نمایش ویژه «کاپیتان» برای کودکان و نوجوانان در فارابی