بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 13 خرداد 1401

مراسم اهدای تقدیرنامه عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران به فیلم «بدون قرار قبلی»

عکاس: الهه کریمی