بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 19 بهمن 1400

فارابی میزبان چهره های سیاسی

عکاس: مجید کوهی, محمد مرادی