گزارش فعالیت‌های سالیانه

گزارش عملکرد سال 98 بنیاد سینمایی فارابی
37 سالگی بنیاد سینمایی فارابی (فرازها، فرودها، افق‌ها)
گزارش عملکرد سال 97 بنیاد سینمایی فارابی
گزارش عملکرد سال 96 بنیاد سینمایی فارابی
گزارش عملکرد سال 95 بنیاد سینمایی فارابی
گزارش عملکرد سال 94 بنیاد سینمایی فارابی
-->