گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی یازده ماه سال 99
گزارش عملکرد مالی 7 ماهه اول سال 99
گزارش عملکرد مالی سال 98
گزارش عملکرد مالی 9 ماهه اول سال 98
گزارش عملکرد مالی 7 ماهه اول سال 98
گزارش عملکرد مالی 5 ماهه اول سال 98
گزارش عملکرد مالی 4 ماهه اول سال 98
گزارش عملکرد مالی سال 97
ترکیب شوراهای بنیاد سینمایی فارابی از سال 84 تا 97
اعطای تسهیلات به هفده پروژه سینمایی طی 96/9 تا 97/8
گزارش حسابرسی بنیاد سینمایی فارابی در سال 96
حمایت‌های هفت ساله بنیاد سینمایی فارابی (از 90 تا 96)
-->