گزارش فعالیت‌های سالیانه

گزارش عملکرد سال 96 بنیاد سینمایی فارابی
گزارش عملکرد سال 95 بنیاد سینمایی فارابی
گزارش عملکرد سال 94 بنیاد سینمایی فارابی