اخبار پیشرفت تولید سینما
اخبار مربوط به گزارش پیشرفت تولید فیلم که به صورت ماهانه منتشرمی شود.
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب
11 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول خرداد ماه سال 92
12 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول اردیبهشت ماه سال 92
13 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول اسفند ماه سال91
14 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول بهمن ماه سال91
15 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول دی ماه سال 91
16 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول آذر ماه سال 91
17 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول آبان ماه سال91
18 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول مهر ماه سال91
19 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول شهریور ماه سال91
20 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول مرداد ماه سال91
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 پسین پایانی
برگ 2 از 4 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir