محمدرسول صادقی
مشاور و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی

خیابان جمهوری - خیابان سی تیر - شماره 59
1135817113

66721857
66721858

pr [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir