محمدعلی بیگی
مسئول سایت

تماس
خیابان سی تیر - شماره 59 - بنیاد سینمایی فارابی - روابط عمومی

66721857 - 66721858
66728758

beigi [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir