محسن شمس
معاونت بازرگانی و پشتیبانی تولید

خیابان جمهوری - خیابان سی تیر - شماره 59
1135817113

66719548
66721859

info [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir